Reklamační řád

    Reklamační řád firmy Miroslav Moravec se sídlem: Wonkova 4 Žďár nad Sázavou 1 591 01 IČ: 10117407 (dále jen Prodávající) se vztahuje na zboží, zakoupené v internetovém obchodě www.cyklomoravec.cz 

 I Všeobecná usstanovení

 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem internetového obchodu www.cyklomoravec.cz  je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.

II. Odpovědnost Prodávajícího

    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží, které zakoupil v internetovém obchodu, při převzetí nemá vady a zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:  

-    má vlastnosti, které Prodávající uváděl na stránkách internetového obchodu (obvykle v popisu zboží) a které je uvedeno v kupní smlouvě popř. v objednávce

-    hodí se k účelu, který pro jeho použití Prodávající na stránkách internetového obchodu (obvykle v popisu zboží) uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

-    zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

-   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

-   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

    Pokud zboží tyto vlastnosti nemá, považuje se zboží za vadné

    Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

 

III. Práva z odpovědnosti za vady zboží

1. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.

2. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou

3. Reklamaci může Kupující uplatnit ve firmě Miroslav Moravec Wonkova 4 Žďár nad Sázavou 591 01, nebo ji může zaslat na tutéž adresu.

4. V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

5. Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně společnosti Miroslav Moravec nebo www.cyklomoravec.cz. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.

6. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

mechanickým poškozením zboží

- prokazatelně nesprávným užíváním

- prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží např. cyklocomputer...

- prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou 

- pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

-  u zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu z důvodu vady, kvůli které byla nižší cena tohoto zboží sjednána

-  v případě opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním,např. řetězy, pláště apod.

-  v případě vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,

-  za vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či distributorem v záručním listě nebo dokumentaci, dodané ke zboží

 V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit Prodávajícímu. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

IV. Záruční doba

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok. 
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy začíná běžet nová záruční doba.

V.Práva z vad Zboží

 1. Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
 2. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 3. Pokud Kupující od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu.
 4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v OZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. OZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 6. V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství.
 7. Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

 

VI. Vyřízení reklamace

 1. Kupujícímu musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě, např. při posuzování reklamace kol Scott ve Švýcarsku. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 OZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. 
 2. Kupující se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její telefonické lince.
 3. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
 4. Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
 5. Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím požadován. Pokud Kupující výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
 6. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

VII. Odmítnutí přijetí reklamace

 1. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
 2. Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží také v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy

 1. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
 2. Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
 4. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí o Zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.

 

PŘÍLOHA REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

    Před samotným uplatněním reklamace nás prosím kontaktujte na dále uvedené telefonní číslo nebo e-mail, probereme s Vámi nejvhodnější postup.

mobil: 775 743 232

email: obchod@cyklomoravec.cz

 

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Ing.Miroslav Moravec

Wonkova 4

59101 Žďár nad Sázavou

 

 K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit:

-doklad o koupi zboží

-záruční list (je-li ke zboží vydán) – musí být řádně vyplněný a potvrzený prodejcem

 -popis závady

 -kontakt na Vaši osobu

 

Poplatky

    S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky.

 

Náklady na dopravu reklamovaného zboží

   Úhrada nákladů na dopravu reklamovaného zboží vám bude uznána za těchto podmínek:

- reklamace bude oprávněná - nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.

- písemně doložíte výši nákladů - doklad za uhrazení nákladů na dopravu

- úhrada bude provedena bankovním převodem na Váš účet

   Je možné proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

  

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-ti DENNÍ LHŮTĚ

    Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě),u nás zakoupené  zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. 

 Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

 Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.12.2015 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

×

Splátková kalkulačka ESSOX