Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu https://www.cyklomoravec.cz 

 

platné od 25.5.2018

 

 Úvodní ustanovení 

    Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu Cyklomoravec.cz. Provozovatelem internetového obchodu Cyklomoravec.cz je firma Miroslav Moravec se sídlem: Wonkova 4 Žďár nad Sázavou 1 591 01, IČ: 10117407, DIČ:CZ6108201055, oprávnění vydal MěÚ Žďár nad Sázavou pod č.j.: Živ/1/1899/99/Se, (dále jen Prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek Prodávajícího, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu /odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.)ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů..

    Všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím

 

Objednací podmínky

    Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.cyklomoravec.cz. Internetový obchod Prodávajícího umožňuje Kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.  V případě zájmu o nabízené zboží si prostřednictvím kliknutí Kupující uloží zboží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je Prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky Prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží Kupujícím. Objednávku může Kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je Prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

    Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je Prodávající povinen Kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

    V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

    Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Dodací a platební podmínky 

Prodávající předá zboží přepravci zpravidla do 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky , u platby předem po připsání příslušné částky na účet.

Pokud kupující při platbě předem neuhradí příslušnou částku do 24 hodin , prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat.

Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku s osobním odběrem a platbou hotově, popř. kartou na prodejně, která nebude vyzvednuta a zaplacena do 48 hodin.

   Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Převzetí zboží stvrzuje Kupující podpisem na průvodním dokladu dopravce. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená Kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

    Při přebírání zboží od přepravní služby je Kupující povinen věnovat mimořádnou pozornost při kontrole vnějšku balení. Zejména stavu ochranné pásky a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonuTyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

 

Bezplatná výměna zboží

    Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili zboží, ale nevyhovuje jim velikost popř. barva, bezplatnou výměnu tohoto zboží, ačkoliv je zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

       - předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,

      - doručení bezvadného zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím

      - společně se zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení, do které Kupující uvede zejména své   kontaktní údaje, číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii) a jasně formulovanou žádost o výměnu zboží.

   

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

    Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod @cyklomoravec.cz.

    Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.Vrácené zboží Kupující doručí na vlastní náklady na adresu Prodávajícího

    Kupující se zavazuje společně s odstoupením od smlouvy, zaslat Prodávajícímu zakoupené zboží, a to ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, s dokladem o jeho koupi. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či zničeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Pro odstoupení od smlouvy můžete použít  Formulář pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku.

    Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Příslušnou částku zasíláme na bankovní účet ,vrácení peněz poštovní poukázkou pouze v případě, že Kupující nemá bankovní účet

    Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než   Kupující doručí zboží na adresu provozovny Prodávajícího nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

    Poskytnul-li společně se zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

 

Evidence tržeb.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ing.Miroslav Moavec. IČ 10117407 se sídlem Wonkova 4 Žďár nad Sázavou. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Wonkova 4 Žďár nad Sázavou 1

Email:obchod@cyklomoravec.cz

Telefon:+420 775743232

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Zasílání obchodních sdělení

Prodávající je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce zboží na internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Prodávající oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Kupujícího, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Kupní smlouvy. Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

Program "Ověřeno zákazníky"

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Cookies

    Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek internetového obchodu Kupujícími, přihlašování k zákaznickému účtu Kupujícího, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač. Vypnutí cookies Kupujícím většinou neznemožní užívání stránek Internetového obchodu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání stránek Internetového obchodu.

Zvěrečná ustanovení 

    Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

    Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu.. Nákupem Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

    Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

   V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce http://www.coi.cz . Alternativní řešení sporu je také možné na stránkách EC https://webgate.ec.europa.eu/odr/ , jako nestranné a efektivní online řešení spotřebitelských problémů – aniž se musíte obracet na soud.

   Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Reklamace 

    Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad, prokazující koupi zboží (faktura),popis závady a Vaše kontaktní údaje. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je: Miroslav Moravec, Wonkova 4 591 01 Žďár nad Sázavou. Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujícími ověření reklamované vady, urychlíte tím vyřízení reklamace. Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.)

Součástí VOP je REKLAMAČNÍ ŘÁD

×

Splátková kalkulačka ESSOX