VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu www.cyklomoravec.cz 

platné od 1.12.2015

 Úvodní ustanovení 

    Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu Cyklomoravec.cz. Provozovatelem internetového obchodu Cyklomoravec.cz je firma Miroslav Moravec se sídlem: Wonkova 4 Žďár nad Sázavou 1 591 01, IČ: 10117407, DIČ:CZ6108201055, oprávnění vydal MěÚ Žďár nad Sázavou pod č.j.: Živ/1/1899/99/Se, (dále jen Prodávající). Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek Prodávajícího, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu /odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

    Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Řídí se občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

    Všeobecné obchodní podmínky (dále „Obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím

Objednací podmínky

    Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.cyklomoravec.cz. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.  V případě zájmu o nabízené zboží si prostřednictvím kliknutí Kupující uloží zboží do virtuálního nákupního košíku. Kupující má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží Kupujícím. Objednávku může Kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je Prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

    Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je Prodávající povinen Kupujícího kontaktovat a dohodnout řešení.

    V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

    Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit

    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Dodací a platební podmínky 

    Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta) zpravidla do 1-2 pracovních dnů od přijetí objednávky ,u předplatby po připsání peněz na náš účet.Pokud kupující při platbě předem neuhradí příslušnou částku do 5-ti pracovních dnů , prodávající si vyhrazuje právo objednávku stornovat. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky kupujícímu. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty . Expediční poplatek činí 90Kč (platba předem na účet), 140Kč (platba na dobírku).V případě , že objednávka přesáhne 1000,-Kč, expediční poplatek nepočítáme. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží. Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.

    Při přebírání zboží od přepravní služby je Kupující povinen věnovat mimořádnou pozornost při kontrole vnějšku balení. Zejména stavu ochranné pásky a veškerým, i drobným porušením a trhlinám, obzvláště pak průrazům kartonu. Tyto příznaky mohou znamenat neopatrné zacházení s balíkem během přepravy a tím i možný vznik škody na zboží uvnitř balení. Pokud narazíte při kontrole na jakýkoli zmíněný či podobný ukazatel toho, že došlo k neoprávněnému vniknutí do zásilky, či možnému poškození během přepravy, oznamte tuto skutečnost před potvrzením přepravního listu řidiči. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu, event. potvrzeném záznamu o stavu v jakém byl balík doručen a o případných dalších poškozeních. Tímto jednáním zajistíte snazší řešení případné pozdější reklamace a minimalizujete vznik možných škod.

Kola Scott není možné z důvodu nařízení výrobce zasílat přepravní službou.

Po objednání kola SCOTT Vás proto budeme kontaktovat ,způsob dopravy a platba se stanovují individuálně.

Bezplatná výměna zboží

    Prodávající nabízí Kupujícím, kteří si zakoupili zboží, ale nevyhovuje jim velikost popř. barva, bezplatnou výměnu tohoto zboží, ačkoliv je zboží bez vad. Podmínkou poskytnutí bezplatné výměny je

       - předchozí kontaktování Prodávajícího za účelem dohody podmínek výměny,

      - doručení bezvadného zboží v neporušeném obalu na adresu Prodávajícího a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží Kupujícím

      - společně se zbožím je Kupujícím přiložena písemná žádost o vrácení, do které Kupující uvede zejména své   kontaktní údaje, číslo objednávky/faktury nebo fakturu (popř. její kopii) a jasně formulovanou žádost o výměnu zboží.

      

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

    Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchod @cyklomoravec.cz.

    Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.Vrácené zboží Kupující doručí na vlastní náklady na adresu Prodávajícího

    Kupující se zavazuje společně s odstoupením od smlouvy, zaslat Prodávajícímu zakoupené zboží, a to ve stavu, v jakém mu bylo dodáno, tzn. kompletní, s veškerou dokumentací a příslušenstvím, nepoškozené a neužívané, s dokladem o jeho koupi. Kupující bere na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Právo na odstoupení od smlouvy Kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku.

    Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Příslušnou částku zasíláme na bankovní účet ,vrácení peněz poštovní poukázkou pouze v případě, že Kupující nemá bankovní účet

    Prodávající však bez ohledu na lhůtu uvedenou v tomto článku není povinen zaslat peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než   Kupující doručí zboží na adresu provozovny Prodávajícího

    Poskytnul-li společně se zbožím Prodávající Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit Prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů 

    Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Prodávající zpracovává a užívá kontaktních údajů Kupujících výlučně za účelem dodání zboží a komunikace s Kupujícími.

    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádným třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

    Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

Zasílání obchodních sdělení

Prodávající je oprávněn zasílat ve formě e-mailu obchodní sdělení obsahující informace o novinkách v nabídce zboží na internetovém obchodě, ale rovněž o jiných službách Prodávajícího nebo o službách či produktech třetích osob. Tato obchodní sdělení je Prodávající oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Kupujícího, který s tímto vyjadřuje souhlas uzavřením Kupní smlouvy. Kupující je oprávněn kdykoliv zastavit zasílání obchodních sdělení, a to bezúplatně a bez jakýchkoliv sankcí.

Cookies

    Prodávající používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek internetového obchodu Kupujícími, přihlašování k zákaznickému účtu Kupujícího, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními uživateli. Kupující tímto uděluje souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač. Vypnutí cookies Kupujícím většinou neznemožní užívání stránek Internetového obchodu, ale může způsobit potíže a snížení komfortu užívání stránek Internetového obchodu.

 

Závěrečná ustanovení 

    Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

    Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

    Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce

Reklamace 

    Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura),popis závady a Vaše kontaktní údaje. Adresa pro zaslání reklamovaného zboží je: Cyklo Moravec Wonkova 4 591 01 Žďár nad Sázavou. Výrobek do reklamace předejte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujícími ověření reklamované vady, urychlíte tím vyřízení reklamace. Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Reklamace bude vyřízena ve 30denní lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět ze servisu vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),